"EKA SATYA WIRA NUGRAHA"

Titi Murwani, S.Pd.

Wali Kelas 8 C / Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
NIP. 19630331 198303 2 008

Mega Putri Dian Ismanto, S.Pd.

Wali Kelas 8 D / Guru Mata Pelajaran Matematika
NIP. 19960517 202012 2 007

Eldin Vidayanti, S.Pd.

Wali Kelas 8 E / Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
NIP. 19960517 202012 2 007

Dra. Ida Kadarwati

Wali Kelas 8 F / Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
NIP. 19620908 199003 2 006

Anwar Sanusi, S.Pd.

Wali Kelas 8 G / Guru Mata Pelajaran PJOK
NIP. 19680215 201407 1 001

Titin Sumarni, S.Pd., M.Pd.

Wali Kelas 8 H / Guru Mata Pelajaran IPA
NIP. 19630302 198512 2 002

Dra. Retno Istiqomah

Wali Kelas 9 A / Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
NIP. 19670712 200501 2 004

Dra. Anik Sujiati, M.Pd.

Wali Kelas 9 B / Guru Mata Pelajaran Matematika
NIP. 19650103 199003 2 004